دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، بهروز عباسی، در مورد نکات زير پاسخ می دهد:

1- دستگيری متهمين بقتل خانم زهرا کاظمی

2- نحوه برخورد دوگانه رئيس مجلس شورای اسلامی با نمايندگان اقليت و اکثريت مجلس

3- اوضاع عراق