يک دادگاه لندن از آزاد ساختن يک مرد بريتانيائی به قيد ضمانت خودداری کرده است. او متهم به همدستی با يک بمبگذار و در اختيار داشتن غير قانونی مواد منفجره است. دادگاه حکم داد، ساجد بادات تا زمان آغاز رسيدگی به پرونده او در روز ١١ دسامبر در زندان باقی بماند. بادات از جمله کسانی است که هفته پيش در يک سلسله حملات ضد تروريستی در بريتانيا دستگير شدند.

به گفته مقامات، بادات که مواد منفجره نيز در خانه اش پيدا شد، به همدستی با ريچارد ريد برای دست زدن به انفجار و به خطر انداختن جان مردم و وارد آوردن خسارت های جدی متهم است. ريچارد ريد به کوشش برای منفجر کردن يک هواپيمای مسافری با استفاده از مواد منفجره ای که در کفش خود پنهان کرده بود اعتراف کرد، به حبس ابد محکوم شد و در حال حاضر در آمريکا زندانی است.S