دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، بهروز عباسی، در مورد نکات زير پاسخ می دهد:

1 - عدم موافقت مقامات با برگزاری مراسم سالمرگ محمد مختاری و محمد جعفر پوينده

2 - اظهارات کمال خرازی پيرامون تغييرات در هيئت نمايندگی ايران در آژانس بين المللی انرژی اتمی

3 - اظهارات آقای حسن روحانی دبير شورای امنيت ملی ايران