يک گزارش مطبوعاتی حاکی است که مقامات آمريکا در عراق تصميم گرفته اند يک واحد شبه نظامی مرکب از عراقی های عضو ۵ حزب سياسی بزرگ کشور تشکيل دهند.

واشنگتن پست روز چهارشنبه به نقل از مقامات آمريکائی و اعضای شورای حاکم عراق می نويسد گردان مورد نظر، شامل ۷۵۰ تا ۸۵۰ شبه نظامی، افراد وفادار به صدام حسين و شورشيان ديگر را که تاکنون به دام نيافتاده اند شناسائی و دنبال خواهد کرد.

به گفته مقامات، نيروهای ويژه آمريکا با گردان جديد، که در آغاز در درون و پيرامون بغداد فعاليت خواهد داشت همکاری خواهند کرد.S