اسرائيل و فلسطينيان با هدف وصل کردن شبکه های برق يکديگر، پيش نويس قراردادی را امضا کرده اند. وزير انرژی و امور زير بنائی اسرائيل و همتای فلسطينی او پيش نويس را به عنوان بخشی از کوشش هائی که برای افزايش همکاری در تامين انرژی در اروپا و مديترانه جريان دارد، روز سه شنبه در رم امضا کردند.

اتحاديه اروپا که به فراهم آمدن اين توافق کمک کرده است، در بيانيه ای گفت از جمله طرح های قرار داد، ساختن نيروگاه مشترکی است که برق مورد نياز مردم اسرائيل و فلسطين را تامين کند.S