برای درمان ناراحتی های قولون يا روده بزرگ – از جمله سرطان قولون – كه قربانی بسيار می گيرد در حالی كه بسيار قابل پيشگيری است – شيوه جديدی ابداع شده كه به كمك رايانه معاينه درون روده ها را دقيق تر و آسان تر می كند. منصـور فـراسيـون، خبرنگـارِ علمی صـدای آمريكـا، در برنامه «دانـش و جـامعـه» درباره اين شيوه نوين تشخيص سرطان روده گزارشی به آگاهی شنوندگان گرامی می رساند.