دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد مسايل زير پاسخ می دهد:

1 - سخنان دکتر محمد رضا خاتمی در مراسم سالروز تاسيس جبهه مشارکت در رابطه با اهداف سازمان

2 - معرفی مجدد دو نامزد عضويت در شورای نگهبان به مجلس که به عنوان توهين به مجلس تلقی شده است

3 - اتهامات اختلاس های سنگين به دو عضو جناح تماميت خواه، آقای حسن نعمتی (جعفر آقا) و تقی هاشمی