انتظار ميرود كه سازمان فدرال كنترل مواد غذائی و داروئی آمريكا (اختصاراً «اِف. دی. اِی.») داروی جديدی را كه برای از ميان برداشتن چروك صورت ساخته می شود تصويب كند و اين وسيله اعمال نفوذ خانمها بزودی در آمريكا هم به بازار بيايد. منصـور فـراسيـون، خبرنگـارِ علمی صـدای آمريكـا، در برنامه «دانـش و جـامعـه» درباره اين داروی ويژه خانمها و شايد هم برخی آقايان گزارشی به آگاهی شنوندگان گرامی می رساند.