دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، فرح جهانگيری، پيرامون نکات زير پاسخ می دهد.

1 - وزارت خارجه جمهوری اسلامی از اتحاديه عرب خواسته است که حضور ايران را به عنوان عضو ناظر بپذيرد. آيا اين نوعی دهن کجی به مردم ايران و تلاش در جهت جداکردن ملت ايران از سنت تاريخی و هويت ملی ايشان نيست؟

2 - احمد چلبی در ايران - سياست دوپهلوی ايران در قبال عراق

3 - پيمان صلح ژنو در چه شرايطی ظهور کرده است و امضای آن، در حاليکه هم آقای شارون و هم فلسطينيان تندرو با آن مخالفت کرده اند، به چه معناست؟