مقامات فيليپين ميگويند که گروه تروريستهای منطقه ای جماعت اسلامی بار ديگر عمليات آموزش چريکهائی را در اردوگاههای جنوب جزيره ميندانائو MINDANAO آغاز کرده اند.

وزير دفاع فيليپين که با خبرنگاران در مانيل سخن ميگفت اظهار داشت که سی و يک نفر از اتباع اندونزی در ايالت لانائو LANAO که نزديک منطقه ئی که تحت کنترل جبهه آزاديبخش مورو قرار دارد و در اردوگاههای تروريستی ْآموزش ميبينند، شناسائی شده اند.

وزير دفاع فيليپين در مورد پناه دادن و يا برقراری هرگونه ارتباطی با اتباع اندونزی به جبهه آزاديبخش مورو هشدار داد.