دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد مسايل زير پاسخ می دهد:

1 - تصويب قطعنامه سازمان انرژی بين المللی درباره فعاليت هسته ای ايران

2 - اختلاف بين علمای شيعه ايرانی درمورد رويت ماه و پايان يافتن ماه رمضان