دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد نکات زيرين پاسخ می دهد:

1 - پيش نويس قطعنامه شورای حکام آژانس بين المللی انرژی اتمی

2 - قطعنامه کانادا در محکوم کردن وضعيت حقوق بشر در ايران

3 - سخنان تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی در انتقاد از رژيم