پنجاه و سومين برنامه رياست جمهوری ايالات متحده و دستآوردهای روسای جمهوری آمريکا اختصاص دارد به هربرت هوور، ٣١ امين رئيس جمهوری آمريکا.

در پنجاه و چهارمين برنامه رياست جمهوری ايالات متحده و دستآوردهای روسای جمهوری آمريکا به فعاليت های هربرت هوور پس از جنگ جهانی اول (و قبل از تصدی رياست جمهوری) پرداخته شده است.

پنجاه و پنجمين برنامه رياست جمهوری ايالات متحده و دستآوردهای روسای جمهوری آمريکا به فعاليت های پرزيدنت هوور در دوران رياست جمهوری اش می پردازد.

پنجاه و ششمين برنامه رياست جمهوری ايالات متحده و دستآوردهای روسای جمهوری آمريکا به فعاليت های پرزيدنت هوور پس از شکست در انتخابات رياست جمهوری به پرزيدنت روزولت می پردازد.