دو فيلمبردار ايرانی، سعيد ابوطالب و سهيل کريمی، که توسط تفنگداران آمريکايی در عراق دستگير و زندانی شده بودند، آزاد شده و به ايران بازگشتند. به مشروح گزارش ابراهيم پيشه ور، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا از دوبی، توجه فرمائيد.