خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، ابراهيم پيشه ور، گزارشی فرستاده است از دوبی درباره واکنش سازمانهای حقوق بشر، زنان و آزاديهای مدنی کويت عليه وزارت آموزش و پرورش اين کشور اميرنشين خليج فارس دررابطه با تصميم خودسرانه ناظم يک دبيرستان دخترانه در مورد بی حجاب بودن برخی دختران دانش آموز. به اين گزارش توجه فرمائيد.