ده ها مرد آمريكائی كه پا به سن گذاشته اند می كوشند با مصرف تِستوستِرون يا هورمون مردانگی نيروی جسمانی و نيز قوای جنسی دوره جوانی خود را حفظ كنند و يا آنرا بازيابند. منصـور فـراسيـون، خبرنگـار علمی صـدای آمريكـا، در برنامه «دانـش و جـامعـه» در مورد اينكه اين درمان تا چه حد مؤثر است گزارشی به آگاهی شنوندگان گرامی می رساند.