دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد نکات زيرين پاسخ داد:

1 - مراسم پنجمين سالگرد بزرگداشت داريوش و پروانه فروهر در دوم آذر ماه در حسينيه ارشاد تهران با وجود جمعيـت کثيری از مردم برگزار شد.

2 - هفتاد ايرانی در عراق توسط ارتش آمريکا بازداشت شدند. موضوع از چه قرار است؟