فرح جهانگيری، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، با آقای علی کشتگر، تحليل گر سياسی و مدير نشريه ميهن چاپ پاريس، در ارتباط با رويدادهای جاری ايران و منطقه به گفتگو نشست و سپس خط های تلفنی استوديوی صدای آمريکا بروی تلفنهای شنوندگان عزيز باز شد تا مستقيما سوالات خود را با ميهمان برنامه در ميان بگذارند.