فستيوال بين المللی فيلم مستند آمستردام در هلند امسال نيز علاقه خخود را به مسايل سياسی و نقاط بحران در جهان همچون خاورميانه و جهان اسلام حفظ کرده است. به گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا که شامل مروری است بر اينگونه فيلم ها توجه فرمائيد.