خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا، محمد قدس رضوی گفتگويی انجام داده است با دکتر منوچهر گنجی، دبير کل سازمان درفش کاويانی و يکی از مخالفان رژيم جمهوری اسلامی در رابطه با فعاليتهای ايرانيان برون مرزی. اين گفتگو در دو بخش تنظيم شده است که توجه شما را به آن جلب می کنيم.