با به بازار آمدن يك قرص سوم برای مبارزه با ناتوانی جنسی يا به عبارت ديگر برای تقويت قوه باء در آقايان، رقابت در بازار يك هزار ميليون دلاری اين نوع قرصها داغ تر شده است. منصـور فـراسيـون، خبرنگـار علمی صـدای آمريكـا، در باره خواص داروی جديد و مقايسه آن با داروهای مشابه گزارشی در برنامه «دانـش و جـامعـه» برای آگاهی شنوندگان تهيه كرده است.