هيات مديره آژانس بين المللی انرژی اتمی نتوانسته است در باره قطعنامه مربوط به برنامه اتمی ايران به توافق برسد و بررسی آنرا تا هفته آينده به تاخير انداخته است. به گفته يک سخنگوی آژانس، نمايندگان ۳۵ کشور در هيات مديره مذاکرات را دنبال خواهند کرد و روز چهارشنبه جلسه ديگری تشکيل خواهند داد.

در جلسه روز جمعه در وين، سفير آمريکا اين اتهام را که جمهوری اسلامی سعی دارد جنگ افزار اتمی توليد کند تکرار کرد و از آژانس بين المللی انرژی اتمی خواست با اعلام عدم پای بندی تهران به پيمان منع گسترش جنگ افزار هسته ای ، موضعی قاطع برگزيند. او اظهار نظر کرد که جمهوری اسلامی ايران بازرسان بين المللی را از ديرباز فريب داده است و هيچ اساس منطقی وجود ندارد که باور کرد آنها اين بار به واقعيت های برنامه اتمی ايران پی خواهند برد. S