تعدادی موشک به ساختمان وزارت نفت و دو هتل در مركز شهر بغداد که تعدادی خبرنگار و کارکنان خارجی اقامت دارند شليک شد.

انفجار شيشه های هتل فلسطين و هتل شرايتون را شکست و دست کم يک مجروح بر جای گذاشت. ظاهرا موشکها از يک موشک انداز که در يک گاری مخفی شده بود پرتاب شدند.

تعدادی موشک به ساختمان وزارت نفت در بغداد شليک شد و باعث آتش سوزی در اين ساختمان شد.