سحرگاه سه شنبه مردان مسلح در نزديک سفارت ژاپن در بغداد به تيراندازی پرداختند و موجب شدند گاردهای سفارت به آتش آنها پاسخ دهند.

به گفته مقامات ژاپنی تيراندازی به علت قطع جريان برق در تاريکی مطلق روی داد و هنوز روشن نيست که آيا گلوله هائی به سفارت نيز شليک شد يا نه. ظاهرا در اين حادثه کسی صدمه نديد و خسارتی نيز وارد نيامد.

ژاپن به دليل تهديدی که گفته می شود القاعده عليه ژاپن و کشورهای ديگر صادر کرده است به تمام شهروندان خود در سر اسر جهان هشدار داده است مراقب باشند. R