دولت بروندی و گروه شورشی اصلی هوتو در تلاش برای پايان بخشيدن به ده سال جنگ داخلی دراين کشور آفريقای مرکزی يک موافقت نامه صلح امضا کرده اند. اين پيمان روز يکشنبه در اجلاسی در دار السلام، پايتخت تانزانيا امضا شد.

موافقت نامه صلح بين دولت بروندی و نيروهای شورشی، نيروهای دفاع از دمکراسی، شامل تقسيم قدرت و موافقتنامه جامعی از آتش بس است.

با اين حال، تحليلگران هشدار می دهند تا زمانيکه يک گروه دوم و کوچکتر شورشيان هوتو به روند صلح نپيوسته اند، هيچ نوع صلح واقعی در بروندی برقرار نمی شود. نيروهای آزادی ملی همچنان حملات خود را بر هدفهای دولت ادامه می دهند.