گفتگوی پريچهر فرزام با آقای جعفر مدنی، از «اتحاد برای دفاع از حقوق بشر» در واشنگتن. آقای مدنی روزنامه نگار و تحليلگر مسائل مدنی است. قبل از انقلاب اسلامی، مفسر روزنامه اطلاعات و سردبير سرويس خارجی «تهران جورنال» بود. اينک، هفته ای يکبار در راديوی «صدای ايران» به بررسی رسانه ها می پردازد.

بخش اول