ياسر عرفات، رئيس حکومت خودگردان فلسطينيان، مراسم تحليف کابينه جديد، که مورد تائيد قانونگزاران فلسطينی قرار گرفته است، را بجا آورد. اميد فلسطينيان این است که با آغاز کار کابينه جديد مذاکرات صلح را با اسرائيل بتوان احيا کرد. شورای قانونگزاری فلسطينيان با 64 رای موافق در برابر 13 رای مخالف به کابينه جديد به رياست احمد قريع رای اعتماد داد.

تشکيل کابينه جديد متعاقب هفته ها مشاجره و مبارزه بر سر قدرت ميان آقای قريع و آقای عرفات که مذاکرات صلح را معلق گذارده بود عملی می گردد. مقامات اسرائيلی می گويند از تداوم قدرت و نفوذ آقای عرفات در امور فلسطينيان خشنود نيستند ولی مايلند به آقای قريع فرصت لازم را برای دستيابی به توفيق بدهند. M