دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد موارد زير پاسخ می دهد:

١- شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد دادگاه علنی برای روزنامه نگاران را به استناد نامه قبلی آقای خامنه ای رد می کند.

٢- انفجار در محل نيروهای ايتاليائی در ناصريه عراق.

٣- دادگاه بريتانيا در خواست استردادسفير سابق رژيم جمهوری اسلامی به آرژانتين را رد می کند.