منابع خبری پاکستان گزارش می دهند که ماموران مبارزه با مواد مخدر در حملات جداگانه در نزديکی مرز افغانستان، چند تن هروئين و مورفين ضبط کرده اند. به گفته مقامات ، سربازان در جريان حملات مرزی در روز چهارشنبه يک تن مورفين و 100 کيلوگرم حشيش از قاچاقچيان، که با نزديک شدن آنها محموله های قاچاق را رها کردند و گريختند، گرفتند.

روز سه شنبه نيز نيروهای مبارزه با مواد مخدر در حمله ای در استان بلوچستان پاکستان در نزديکی مرز افغانستان، پس از تيراندازی با قاچاقچيان که از صحنه فرار کردند، بيش از يک تن هروئين را ضبط کردند. S