دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد موارد زير پاسخ می دهد:

1 - آقای مهندس عباس امير انتظام و دکتر هاشم آقاجری طی مراسمی در 25 نوامبر در سفارت لهستان در واشنگتن جايزه شهامت اخلاقی را دريافت می کنند.

2 - اظهارات علی اکبر خوئينی نماينده مجلس شورای اسلامی در رابطه با انتخابات آينده مجلس.

3 - رد دو نامزد عضويت در شورای نگهبان از سوی مجلس شورای اسلامی ايران.