دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد مسايل زير پاسخ می دهد:

1 - ملاقات آقای ليگابو گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل با خانواده های زندانيان سياسی ايران و عکس العمل رژيم جمهوری اسلامی

2 - سخنان وزير خارجه آمريکا در رابطه با حکومت دينی در ايران

3 - کميته سوم سازمان ملل و پيشنهاد کانادا برای محکوميت ايران در رابطه با قتل خانم زهرا کاظمی