در شمال افغانستان نيروهای نظامی ، به فرماندهی آمريکا، عملياتی را عليه ستيزه جويان آغاز کرده اند. روز دوشنبه يک سخنگو گفت در اين عمليات که روز جمعه در ولايت های مورستان و کونار ، در حدود 200 کيلومتری شمال شرقی کابل آغاز شد، سربازان افغان و واحدهای پشتيبانی نيروی هوائی آمريکا شرکت دارند.

او جزئيات بيشتری ارائه نداد اما هدف ا ز عمليات را از بين بردن نيروهای ضد ائتلاف و محروم ساختن آنها از يافتن پناه گاه توصيف کرد. عناصر رژيم برکنار شده طالبان و متحدان آنها که به القاعده ارتباط دارند، هنوز عليه دولت مرکزی کابل عمل می کنند.S