آهنگ های صدر جدول موسيقی پاپ آمريکا، هشتم نوامبر ۲۰۰۳. رامش