آقای ميرفندرسکی، استاد روابط بين الملل در دانشگاه آمريکايی پاريس در گفتگو با محمدرضا شاهيد، گذشته، حال و آينده روابط ايالات متحده و خاورميانه را بررسی می کند. اين گزارش در دوبخش تنظيم شده است.