در زدوخورد بين چريک های مسلح و روستائيان در ايالت آسام در شمال شرقی هند، دست کم ۸ تن کشته شدند. به گفته پليس زدوخورد زمانی در گرفت که روستائيان سعی کردند از عبور چريک ها از رودخانه برهماپوترا جلوگيری کنند و چريک ها با پرتاب نارنجک دو نفر از آنها را کشتند. روستائيان در مقام تلافی برآمدند و شمار کشته شدگان به سه چريک و سه غير نظامی افزايش يافت. هنوز روشن نيست که در اين درگيری کداميک از گروه های شورشی شرکت داشت. جبهه متحده آزاديبخش آسام و جبهه دمکراتيک ملی بودو لند، هر دو در غرب آسام فعال هستند.S