دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير توضيحاتی می دهد:

١- بيانات آقای خامنه ای در رابطه با پذيرفته شدن پروتکل الحاقی از سوی ايران.

٢- بيانات تونی بلر در رابطه با نتايج حمله بعراق و پذيرفته شدن پروتکل الحاقی از سوی ايران.

٣- اعتراضات نمايندگان مجلس شورای اسلامی به دستور منع انتشار گزارش کمسيون اصل نود در رابطه با قتل خانم زهرا کاظمی.