دانشمندان پس از سالها پژوهش و آزمايش سرانجام موفق شدند به رازی پی ببرند كه مصريان باستان با آن آشنا بودند ولی مصريان امروزی از آن بی اطلاعند و آن، راز موميائی كردن فراعنه مصر بود كه با يك نوع ماده گياهی مقدور بود.

منصـور فـراسيـون، خبرنگـار علمی صـدای آمريكـا، درباره اين ماده و چگونگی كشف آن گزارشی در برنامه « دانـش و جـامعـه» به آگاهی شنوندگان گرامی می رساند.