يک نظر سنجی جديد حاکی است که از هر ١٠ اروپائی ۶ نفر اسرائيل را بيشتر از کره شمالی، ايران و افغانستان برای صلح جهان تهديد کننده می دانند.

بخش هائی از يافته های اين نظر سنجی که به سفارش کميسيون اروپائی انجام گرفته است، روز جمعه در روزنامه هرالد تريبيون منتشر شد. ۵۹ درصد از ۷ هزار و ۵۰۰ اروپائی که مورد سوال قرار گرفتند، اسرائيل را به عنوان نخستين کشوری که می تواند صلح جهانی را تهديد کند انتخاب کردند.

مرکز سيمون ويزنتال ، که به ياد بود هالوکاست – کشتار جمعی يهوديان به وسيله آلمانی ها در جنگ جهانی دوم – تاسيس شده است، نتايج نظرسنجی را نژاد پرستانه خواند. نظرخواهی همچنين نشان داد که حدود دو سوم پاسخ دهندگان بر اين گمانند که جنگ در عراق موجه نبود و آمريکا بايد هزينه کامل بازسازی آنرا بپردازد. R