صندلي هاي نجات سرنشينان سفاين كيهاني كه بوسيله موشك از درون سفينه به بيرون پرتاب مي شود، چه ه تفاوتي با صندلي نجات خلبانان هواپيماهاي جنگي خواهد داشت و چگونه به زمين باز مي گردند؟ منصـور فـراسيـون، خبرنگـار علمي صـداي آمريكـا، در اين زمينه در برنامه «دانـش و جـامعـه» به شنوندگان گرامي توضيح مي دهد.