زيرذره بين: انتقاد ژنرال اسرائيلی، موشه يالون، رئيس ستاد ارتش اسرائيل که می گويد تاکتيک های نظامی در مناطق فلسطينی نشين نه تنها زندگی مردم بی گناه را مختل کرد، بلکه با افزايش خشم و تنفر منافع اسرائيل را نيز به خطر انداخت.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات خواستار برکناری سعيد مرتضوی، دادستان کل تهران شد.