دومين هيات حقيقت ياب کره جنوبی برای ازريابی امنيت در چندين منطقه عراق به آن کشور سفر می کند. اين هيات 10 عضو دارد و قرار است جمعه شب برای آغاز ماموريتی 10 روزه رهسپار عراق شود.

دولت کره جنوبی تصميم گرفته است سربازان بيشتری را برای کمک به باز سازی و بر قراری ثبات به عراق بفرستد. اما هنوز جزئيات طرح مشخص نشده است. در حال حاضر صدها سرباز غير رزمی کره جنوبی در چندين ناحيه در عراق حضور دارند.

K