اخيرا آقای کاوه محسنی سخنگوی کميته هماهنگی جنبش دانشجويی برای دموکراسی مقاله ای به زبان فرانسه درباره نقش فرانسه در رسالت جامعه اروپا در تغيير وضع ايران پس از جايزه نوبل به خانم عبادی انتشار داده است. به مشروح گزارش خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا در اين زمينه توجه فرمائيد