در جنوب شرقی افغانستان، سه سرباز آمريکائی در شبيخونی به خود رو حامل آنها مجروح شدند. يک سخنگوی ارتش آمريکا روز چهارشنبه گفت نيروهای شورشی روز دوشنبه با سلاح های سبک و آر پی جی به خود روهای حامل سربازان آمريکائی و افغانی حمله کردند.

سربازان آمريکائی جراحت مختصری برداشتند و پس از درمان به محل ماموريت خود باز گشتند. حمله در اورگون، در منطقه ای نزديک مرز پاکستان صورت گرفت، نيروهای آمريکائی اغلب در آنجا مورد حمله قرار می گيرند. S