کاريکاتور برنده ايرانی نوبل صلح از چشم مانا نيستانی، با تفسير هادی حيدری