گفتگوی پريچهر فرزام با دکتر حسن ابقری، مدير عامل بنياد اسمائيل خويی و استاد دانشگاه و رئيس مدرسه مديريت مالی و امور بانکداری، درباره بازداشت بيدليل دکتر داريوش زاهدی در تهران، دستگيری صاحبان قلم و انديشه توسط رژيم اسلامی و اهدای جايزه صلح نوبل به خانم شيرين عبادی و پيامدهای آن در راه آزادی.