نازی بگلری گزارشی دارد در باره يکی از معروفترين شوهای تلويزيونی در مصر. توجه شما را به آن جلب می کنيم.