هزاران نفر از ساکنان ناحيه خشک و کم آب کاليفرنيای جنوبی بدليل گسترش آتش سوزی مجبور به ترک خانه های خود شدند.

مأموران آتش نشانی می گويند، آنها همچنان تلاش می کنند تا آتش سوزی را که تا کنون پانزده هکتار از زمينهای جنگل ملی سن برناردينو، واقع در شرق ايالت لس آنجلس را از بين برده است، مهار سازند.

به گفته آنها مسبب عمدی اين آتش سوزی يک فرد ناشناس است.

از سوی ديگر آتش سوزی ديگری ٣٠٠ خانه را در نزديکی يک پايگاه نظامی در شمال سن ديگو تهديد می کند. به گفته مقامات نظامی، اين آتش سوزی ظاهراً تصادفی روی داده است.

a