شورای امنيت سازمان ملل متحد پنج عضو غير دائمی خود را جابجا کرده است. نازی بگلری از مقر سازمان ملل متحد در نيويورک در اينباره گزارشی دارد. به آن توجه فرمائيد.