دومين روز کنفرانس بازسازی عراق امروز جمعه در مادريد ادامه دارد. در اين جلسات هر يک از کشورها و سازمان های بين المللی مشخص می کنند که چه ميزان پول برای بازسازی عراق خواهند داد.

هدف اين کنفرانس جمع آوری مبلغ ۳۶ ميليارد دلار است. آمريکا و بانک جهانی برآورد کرده اند که طی چهار سال آينده، ۳۶ ميليارد دلار افزوده بر ۲۰ ميليارد دلاری که آمريکا تقبل کرده است برای بازسازی عراق لازم خواهد بود.