دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون نکات زير پاسخ می دهد:

۱- کنفرانس کشورهای کمک کننده در امر بازسازی عراق که در مادريد تشکيل می شود.

۲- تعيين سه قاضی برای دادگاه مسئول رسيدگی به جرائم سياسی و مطبوعاتی

۳- ممانعت از قرائت گزارش قتل خانم زهرا کاظمی در مجلس شورای اسلامی ايران